تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی

این پرسشنامه توسط کریمی و همکاران در سال 1391 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان فردگرایی و جمع گرایی می باشد.

این پرسشنامه دارای 8 سوال و 2 بعد است.

روایی و پایایی پرسشنامه فرد گرایی و جمع گرایی تایید شده است.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در روان شناسی اجتماعی در سال های اخیر، قوانین جهان شمول بوده است؛ بسیاری از تحقیقاتی که در حوزه روان شناسی انجام می شد، برخی قوانین را جهان را شمول معرفی می کردند و بر این باور بودند که این قوانین یا مطالعات اگرچه بر فرهنگ آمریکایی یا اروپایی استوار است اما قابل تعمیم به دیگر فرهنگ ها خواهد بود.
اما واقعیت این است که برخی قوانین و پدیده های روان شناختی وابسته به فرهنگ هستند و قابل تعمیم به دیگر فرهنگ ها نخواهند بود و اگر قرار باشد این قوانین را به یک کشور با فرهنگ دیگر تعمیم دهیم، باید احتیاط زیادی در این باره داشته باشیم. 

در خصوص تعمیم قوانین و پدیده های روان شناختی به فرهنگ های مختلف، روان شناسی بین فرهنگی تلاش های بسیاری داشته است؛ در روان شناسی بین فرهنگی برای کاهش محدودیت ها، تصورات و کلیشه های فرهنگی و ارایه یک چارچوب برای درک و تفسیر تفاوت های بین فرهنگی تلاش شده است.

یکی از مسائلی که در فرهنگ های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و با یکدیگر متفاوت است، مسئله فردگرایی و جمع گرایی است. فرهنگ های مختلف در میزان فردگرایی و جمع گرایی با یکدیگر تفاوت دارند. در روان شناسی بین فرهنگی، فرد گرایی و جمع گرایی محور بسیاری از تحقیقات می باشد.

مهم ترین مسئله ای که در فرد گرایی مورد توجه قرار می گیرد، مستقل بودن افراد از یکدیگر و داشتن نگاعی مستقل است؛ در جوامع فردگرا اول خود شخص و پس از آن اجتماع او اهمیت دارد. در جوامع فرد گرا حقوق افراد مهم تر از وظایف آن ها تلقی شده و بر ارزش های فردگرایانه مانند مسئولیت شخصی، آزادی انتخاب، تحقق تمامی پتانسل های فردی و احترام به استقلال دیگران تاکید می شود.

در فرهنگ های جمع گرا، فرد در اجتماع مورد توجه قرار می گیرد و افراد در مقابل یکدیگر تعهد و مسئولیت دارند. در جوامع جمع گرا، افراد تعهدات و انتظاراتی نسبت به یکدیگر دارند و فرد جزئی از اجتماع محسوب می شود و سرنوشت اجتماعی افراد و مسئولیت پذیری اجتماعی در اولویت است.

جوامع غربی فرد گرا تر و جوامع شرقی، بیشتر جمع گرا هستند.در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر میزان فردگرایی و جمع گرایی داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

این پرسشنامه چه چیزی را ارزیابی می کند؟

هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان فردگرایی و جمع گرایی می باشد.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه 2 مولفه دارد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله این پرسشنامه دارای روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه دارای نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام