تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه عوامل مؤثر بر ترغیب دانشجويان به استفاده از شبكه های اجتماعی به عنوان یک شبكه آموزش مجازی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ترغیب دانشجويان به استفاده از شبكه های اجتماعی به عنوان یک شبكه آموزش مجازی

عوامل مختلفی بر ترغیب دانشجويان به استفاده از شبكه های اجتماعی به عنوان یك شبكه آموزش مجازی تاثیر می گذارد. این پرسشنامه به سنجش این مسائل میپردازد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام