بخش جدید تحت عنوان " تست های آنلاین " با تفسیر جامع در وبسایت ایکشو راه اندازی شد.
پرسشنامه بازخورد 360

پرسشنامه بازخورد 360

برای ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به بازخورد 360 می توان از پرسشنامه بازخورد 360 استفاده نمود. این پرسشنامه دارای روایی، اعتبار، نمره گذاری و همچنین مقاله می باشد.

توسط ایکشو
(3)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام