پرسشنامه فرهنگ فقر

پرسشنامه فرهنگ فقر

جهت ارزیابی ابعاد مختلف فقر می توان از پرسشنامه فرهنگ فقر استفاده نمود که در سه مولفه به ارزیابی پرداخته است. این پرسشنامه دارای نمره گذاری، روایی و اعتبار است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام