تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه تعلق اجتماعی

پرسشنامه تعلق اجتماعی

احساس تعلق اجتماعی حس دلبستگی، وفاداری و وابستگی به جامعه بوده و منجر به همبستگی و پیوستگی میان افراد می شود. پرسشنامه تعلق اجتماعی به سنجش این مولفه میپردازد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام