تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه تشخص طلبی

پرسشنامه تشخص طلبی

تشخص طلبی یا خود نمایی به معنای تفاوت قائل شدن میان خود و دیگران است. پرسشنامه تشخص طلبی به سنجش میزان تشخص طلبی افراد پرداخته و دارای نمره گذاری و اعتبار است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام