بخش جدید تحت عنوان " تست های آنلاین " با تفسیر جامع در وبسایت ایکشو راه اندازی شد.
پرسشنامه عام‌ گرایی

پرسشنامه عام‌ گرایی

پژوهشگری به نام حبیبی فهیم در مورد موضوع عام گرایی پرسشنامه ای ساخته است به نام پرسشنامه عام‌ گرایی. این پرسشنامه دارای نمره گذاری و روایی و اعتبار نیز می باشد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام