پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی

فلات شغلی یعنی تجربه عدم پیشرفت، عدم یادگیری و رکود و افسردگی در فضای شغلی. پرسشنامه فلات شغلی با 12 سوال به سنجش عوامل فلات شغلی پرداخته و نمره گذاری دارد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام