پرسشنامه بازخورد 360

پرسشنامه بازخورد 360

برای ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به بازخورد 360 می توان از پرسشنامه بازخورد 360 استفاده نمود. این پرسشنامه دارای روایی، اعتبار، نمره گذاری و همچنین مقاله می باشد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام