پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان 

برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت های یاددهی و یادگیری  به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت ها و ارزشیابی می باشد و هدف آن ایجاد تغییرت مطلوب و محور آن یادگیرنده است.

این پرسشنامه در سال 1393 توسط افشین ساخته شده است.

پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان به منظور سنجش مهارت های برنامه ریزی درسی ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای 27 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد. البته این پرسشنامه در ابتدا 48 سوال بود و سپس به 27 سوال تقلیل یافت.

همچنین پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین چیست؟

جهت سنجش میزان مهارت برنامه ریزی درسی از پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین استفاده می شود.

آیا پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین دارای روایی و اعتبار است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

برنامه ریزی درسی چیست؟

برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت های یاددهی و یادگیری  به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت ها و ارزشیابی می باشد و هدف آن ایجاد تغییرت مطلوب و محور آن یادگیرنده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام