تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
تست دیسک DISC

تست دیسک DISC

برای شناسایی ویژگی های رفتاری که تاثیر مستقیمی بر شغل، تحصیل و زندگی ما دارد، می توان از تست دیسک استفاده نمود. این تست به طور دقیق به سنجش ابعاد رفتاری پرداخته

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام