پرسشنامه وسواس پولی

پرسشنامه وسواس پولی

وسواس پول به مشغول بودن بیش از اندازه فکر به پول و مسائل مالی اشاره دارد. پرسشنامه وسواس پولی به سنجش میزان وسواس پولی افراد پرداخته و دارای نمره گذاری است.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه ننگ چاقی

پرسشنامه ننگ چاقی

ننگ چاقی یکی از موارد تبعیض علیه افراد بر اساس وزن آن به شمار می رود و تاثیرات مخربی بر سلامتی فرد دارد. پرسشنامه ننگ چاقی به سنجش این مولفه پرداخته است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام