پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی

هوش رقابتی، نظارت هدفمند بر سازمان هایی که با یکدیگر رقابت می کنند به جهت اخذ تصمیمات کاربردی می باشد. پرسشنامه هوش رقابتی به سنجش هوش رقابتی افراد می پردازد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام